NOWA FORMUŁA FESTIWALU – NABÓR ZGŁOSZEŃ TRWA! / NEW FESTIVAL FORMULA – RECRUITMENT RECEIVES!

Czy się poddaliśmy? No jasne, że nie. Czy jesteśmy pewni zwycięstwa? Szczerze? Też nie, ale chcemy jeszcze walczyć.

Jesteśmy w kontakcie z biurem prasowym COVID-19 i powiemy Wam, że oni totalnie nie ogarniają. O co nie zapytamy, to tylko „nie wiemy”, „pogadamy jesienią”. Jesteśmy też w kontakcie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, który dofinansowuje 4. Warsaw Improv Festival (w ramach konkursu „Warszawskie Kalendarium Kultury”). Akurat ta współpraca układa się bardzo dobrze i dzięki temu możemy powiedzieć Wam, co wiemy my.

Wiemy, że WIFe nie odbędzie się w tradycyjnej formie, czyli w Kinie Muranów między 22 a 28 czerwca. Nie odbędzie się też całkiem w internecie, bo czujemy, że to nie o to chodzi, żeby przepuszczać wspólną energię przez światłowody i WiFi. To nie to samo.

Przymierzamy się więc do nowej formuły festiwalu, zakładającej, że #WIFe2020 potrwa nie kilka dni, a kilka miesięcy, na przestrzeni których zorganizujemy wydarzenia, na które akurat pozwoli nam koronawirus i związane z nim przepisy. Co Wy na to?

Co to dokładnie oznacza?

• Jeżeli nasz plan się powiedzie, to będzie to oznaczać że na warsztaty zaprosimy Was na przykład w lipcu, na spektakle w sierpniu a na konkurs formatów w październiku.

Całość działań festiwalowych (czyli warsztaty i spektakle) planujemy zrealizować między 1 czerwca a 30 listopada. Zachęcamy więc do śledzenia naszych publikacji na stronie internetowej i mediach społecznościowych!

• Otwarty nabór zgłoszeń (do grupy mikserowej, do konkursu formatów, na małą scenę, na warsztaty „szkoły i techniki”)
— Wszystkie zgłoszenia, które dotychczas od Was otrzymaliśmy, oczywiście zachowują ważność.
— Wprowadzamy zmianę w regulaminie festiwalu, czyli nabór ciągły na festiwal. Cały czas możecie się zgłaszać, a my będziemy sięgać po Wasze zgłoszenia realizując kolejne festiwalowe wydarzenia.
— Oczywiście, ponieważ sytuacja zmienia się dynamicznie (a rzecznik prasowy COVID-19 co chwilę zmienia zdanie) – dlatego radzimy nie zwlekać z przesłaniem zgłoszenia.
— Wyjaśniając na hipotetycznym przykładzie: Ty wysyłasz zgłoszenie w maju. My organizujemy slot spektaklowy w lipcu – więc możemy uwzględnić Twoje zgłoszenie. Natomiast gdy: Ty wysyłasz zgłoszenie w październiku. My możemy uwzględnić Twoje zgłoszenie, tylko o ile będziemy mogli zorganizować slot spektaklowy w listopadzie.
— Nie musicie rezerwować dla nas każdej godziny do końca roku, terminy uzgodnimy tak, żeby wszystkim pasowały. Z każda osobą lub grupą będziemy się indywidualnie kontaktować i ustalać termin spektaklu czy warsztatów

Więcej informacji znajdziecie w nowym regulaminie festiwalu: www.bit.ly/wife2020-regulations-new-rules.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną:
• zgłoszenia indywidualne: mikser [https://forms.gle/tKtwYLEi2Vdgb2ez5];
• nabór dla grup: mała scena, konkurs formatów, warsztaty „szkoły i techniki” [https://forms.gle/83zCcS2Te4urb6ZZ8].

Taki mamy pomysł. Dopiero jeśli nie wypali, uruchomimy plan B. No dobra, tak naprawdę będzie to plan E albo plan F. Zależy jak liczyć.

Tymczasem testujemy różne tła na Zoomie i dbamy do dystans. Dystans jest najważniejszy.

*** ENGLISH VERSION ***

Have we given up? Of course not. Are we sure of the victory? Honestly? Not, but we still want to fight.

We are in touch with the COVID-19 press office and they are totally overwhelmed and over the top. They answer our questions like: “we do not know” or “we can talk in the fall”. We are also in touch with the Warsaw City Hall, which co-finances the 4th Warsaw Improv Festival (as part of the “Warsaw Calendar of Culture” competition). This cooperation is going very well and because of that we share some details:

We know that WIFe will not take place in the traditional form, in the Muranów Cinema between 22 and 28 June. It will also not be entirely on the Internet, because we assume that there is no point exchanging common energy through fiber optics and WiFi. That is not the same.

Therefore, we are developing a new festival formula, assuming that #WIFe2020 will last not several days, but several months, during which we will organize events that the current epidemic situation and related regulations will allow us to do. What do you say?

What exactly does this mean?

• If our plan is successful, it will mean that we will invite you to workshops, for example in July, for performances in August and for a format competition in October.

We plan to complete all festival activities (i.e. workshops and performances) between June 1 and November 30. So we encourage you to follow our announcements on the website and social media!

• Open call for entries (for a mixing group, for a format competition, for a small stage, for “schools and techniques” workshops):
— All entries that we have received from you so far remain valid.
— We are introducing a change in the festival regulations – continuous recruitment for the festival. You can apply all the time and we will reach for your applications for subsequent festival events.
— Of course, because the situation is changing dynamically (and the COVID-19 spokesman changes his mind every now and then) – we advise you not to delay with your application.
— A hypothetical example: You send an application in May. We are organizing a performance slot in July – so we can consider your entry. However, when: You send the application in October. We can only accept your application if we can organize a new slot in November.
— You don’t have to book every hour until the end of the year for our events, we will arrange the dates so that they suit everyone. We will contact each person or group individually and set the date of the performance or workshop.

More information can be found in the festival’s new regulations: www.bit.ly/wife2020-regulations-new-rules.

We accept applications electronically:
• individual applications: mixer [https://forms.gle/tKtwYLEi2Vdgb2ez5];
• recruitment for groups: small stage, format competition, ‘schools, and techniques’ workshops
[https://forms.gle/83zCcS2Te4urb6ZZ8].

That’s our idea. Only if it doesn’t work, will we launch plan B. Well, it really will be a plan E or plan F. Depends on how to count.

Meanwhile, we’re testing different backgrounds on Zoom and taking care of the distance. Distance is the most important thing.